Ni̇teli̇kli̇ Dolandırıcılık Yargıtay Kararı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Nitelikli Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

Nitelikli Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

  • 331
  • 19 Ocak 2022, Çarşamba

11. Ceza Dairesi         2021/27182 E.  ,  2021/11701 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığı ve bu itibarla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin 09.07.2020 tarihli temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararında hukuka aykırılık bulunamadığından, sanığın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nin 296/2 ve 298. maddeleri gereğince REDDİNE, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesine gönderilmesine, 07.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası

-----------------------------------------------

11. Ceza Dairesi         2021/14713 E.  ,  2021/11710 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık

Sanığa yapılan gerekçeli karar tebliğinin usule aykırı olduğunun anlaşılması karşısında, temyiz başvurusunun süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Yargılamanın hukuka uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmada ileri sürülen hususların gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hukuka uygun yöntemlerle elde edilen delillerin değerlendirilerek fiilin sanık tarafından işlendiğinin tespit edildiği, suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, cezanın kanuni takdir sınırlarında uygulandığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanık müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nin 302/1.maddesi uyarınca temyiz isteminin ESASTAN REDDİNE, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9.Ceza Dairesine gönderilmesine, 07.12.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

-----------------------------------------------

 

11. Ceza Dairesi         2021/40829 E.  ,  2021/11513 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Parada sahtecilik

Sanık hakkında dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından açılan kamu davasının yargılaması sonucunda ilk derece mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet hükümlerinin istinaf incelemesinde, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf isteminin süresinde yapılmadığından bahisle istinaf başvurusunun 5271 sayılı CMK'nin 279/1-b. maddesi uyarınca reddine karar verildiği, ancak aynı ilamda iştirak ilişkisi bulunan diğer sanık ... hakkında dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına ve bozmanın sanık ...'a sirayetine karar verildiği ve temyiz incelemesine konu ek kararın verildiği tarih itibariyle dolandırıcılık suçundan açılan davanın derdest olduğu anlaşıldığından, Bölge Adliye Mahkemesinin 10.12.2019 tarihli ek kararının dolandırıcılık suçuna ilişkin temyiz isteminin reddine dair bölümünün hukuki değerden yoksun olduğu kabul edilerek, parada sahtecilik suçuna hasren yapılan incelemede:
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin 21.09.2017 tarihli 2017/1575 Esas ve 2017/1729 Karar sayılı CMK'nin 279/1-b. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun reddine dair kararının aynı Kanun'un 279/son maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna tabi olduğu ve sanığın itirazının itiraz mercince karara bağlandığı, bu itibarla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin 10.12.2019 tarihli temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, sanığın temyiz isteminin CMK’nin 296/2 ve 298. maddeleri gereğince REDDİNE, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine gönderilmesine, 02.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol