Örgüt Kurma Örgüte Üye Olma Ve Yönetme Suçu | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
 ÖRGÜT KURMA ÖRGÜTE ÜYE OLMA VE YÖNETME SUÇU

ÖRGÜT KURMA ÖRGÜTE ÜYE OLMA VE YÖNETME SUÇU

  • 339
  • 31 Ocak 2021, Pazar

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma örgüte üye olma ve yönetme suçu nedir, suçun cezası nedir?


Suç işlemek amacı ile örgüt kurma örgüte üye olma ve yönetme suçu, TCK 220. Maddesinde Kamu Barışına Karşı suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre;

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası nedir?

TCK 220/1
Yasanın suç olarak saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar ya da yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması durumunda, dört seneden sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün varlığından söz edebilmek için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. Suçun bu sayıdan daha az sayıda kişi tarafından işlenmesi olanaksızdır. Bununla beraber ikiden fazla kişinin suç işleme maksadıyla bir araya gelmesi, yalnız başına örgütten söz etmek için yetersizdir. Örgüte üye kişilerin hemde hiyerarşik bir yapı içinde hareket etmeleri gerekiyor.

Suç seçimlik hareketli suçlardandır. Suçu oluşturan seçimlik hareketler, örgüt kurma ve yönetmektir. Bu fiillerden birinin işlenmesi ile beraber suç oluşur. Örgütü kuran ve yöneten kişiye ayrıca örgüt üyeliği sebebiyle ceza verilmez. Suçun faili herkes olabilir. Suç, kasten işlenebilen suçlardandır.

TCK 220. Maddesi anlamında bir örgütün varlığından söz etmek için; en az üç kişinin, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki ve yapı içinde, sürekli şekilde amaç suçları işlemeye elverişli araç ve gerece sahip şekilde bir araya gelmesi gerekir.

Yukarıda açıklandığı biçimi ile ve Ceza Genel Kurulu’nun istikrar kazanmış kararlarında da açıkça belirtildiği üzere,
ANTALYA AĞIR CEZA AVUKATI
Suç işlemek amacı ile örgüt kurma örgüte üye olma ve yönetme suçu örgütün unsurları
TCK 220. Maddesi anlamında bir örgütten bahsedilebilmesi için gerekli unsurlar;
a) Üye sayısının en az üç veveyaha fazla kişi olması,
b) Üyeler arasında hiyerarşik bir bağ bulunması (Örgütün varlığı için soyut bir birleşme yeterli olmayıp örgüt yapılanmasına bağlı olarak gevşek ya da sıkı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır),
c) Suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme yeterli olup örgütün varlığının kabulü için suç işlenmesine gerek bulunmadığı gibi işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibarıyla somutlaştırılması mümkün olmakla beraber, mecburiluk arz etmez. Örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde, fail, örgütteki konumuna göre, üye ya da yönetici sıfatıyla cezalandırılmasının yanında, ayrıca işlenen suçtan da cezalandırılacaktır.
D) Örgüt, niteliği itibarıyla süreklilığı gerektirmesi sebebiyle, kişilerin belli bir suçu işlemek ya da bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil ancak iştirak iradesinden söz edilebilir.
E) Amaçlanan suçları işlemeye elverişli, üye, araç ve gerece sahip olunması gerekir.

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma suçunda etkin pişmanlık
TCK 221

Suç işleme amacı ile örgüt kurma suçu sebebi ile soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya vermiş olduğu bilgilerle örgütün dağılmasını sağlamayı başaran kurucu ya da yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi durumunda, kişi hakkında cezaya hükmolunmaz.

Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesi, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi verirse, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Suç işlemek amacı ile örgüt kuran, yöneten ya da örgüte üye olan, veya üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen ya da örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü şekilde teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi durumunda, kişi hakkında örgüt kurmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde ise, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

Kişi hakkında, bu maddede açıklanan etkin pişmanlık hükümleri birden çok uygulanmaz.

Suç işlemek amacı ile kurulmuş olan örgüte üye olma suçu nedir, suçun cezası nedir? (TCK 220/2)
TCK 220/2. maddesi gereğince suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olanlar, iki seneden dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgüte üye olmaktan kasıt, örgütü kurmak ve yönetmek dışında kalıp da hiyerarşik yapıveyahil olarak örgütün amacına hizmet etmek ya da bu yönde bir iradeye sahip olmaktır. Örgüte yapılan katkının mutlak surette maddi destek olması mecburi değildir, bu katkı manevi de olabilir.

Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme suçunun cezası (TCK 220/6)
Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır. Kişinin silahlı olmayan bir örgüt adına suç işlemesi durumunda TCK 220. Maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz. Bu durumda kişi, sadece işlemiş olduğu suç sebebiyle cezalandırılır.

Örgüte yardım etme suçunun cezası (TCK 220/7)
Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıveyahil olmamakla beraber, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Bununla beraber, örgüt üyeliği sebebiyle verilecek cezada, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirim yapılabilir. Failin, örgüt içindeki hiyerarşik yapıveyahil olmayarak örgüte değil, örgüt kapsamındaki suça yardım etmesi durumunda suça iştirakten söz edilir.

Örgüt propagandası yapma suçunun cezası (TCK 220/8)
TCK 220/8 maddesi gereğince; Örgütün cebir, şiddet ya da tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir seneden üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ise, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı