Blog | Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Nitelikli Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi

Şantaj Suçu Yargıtay Kararı

Şantaj Suçu Yargıtay Kararı. Şantaj suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Mahkeme tarafından yalnızca hapis cezası veya adli para cezası

Tehdit Suçu Yargıtay Kararı

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya görüşüldü:
İlk derece mahkemesince sanık hakkında TCK'nın ( TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası ) 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan mahkûmiyet kararı

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararı

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararı


Bölge Adliye Mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Yargıtay kapatılan 14. Ceza Dairesinin 21.11.2019 gün ve 2019/3413 Esas, 2019/12676 karar sayılı ilamıyla mahkeme kararlarının Yargıtay

Taksirle Öldürme Yargıtay Kararı

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Olay tarihinde gece saat 23:00 sıralarında, sanık ..., ölümü nedeniyle hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilen abisi sanık... ... ile sanık ...'nin eşi tanık ... ...'nin